Minden ami fontos

Adventi naptár 2018.

 TEREMTŐ LÉLEK

HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

2018. november 26–december 2.

ADVENTI KÉ SZ Ü LET – 2018 „Az Úr közel van. Fel kell készülnünk fogadására. Az egész adventi időszaknak ez a jelentősége, hogy a hívők teljesen átélhessék a megtestesülés titkát.” – Szent II. János Pál pápa Olvasd!

Elmélkedj!

Cselekedj!

ADVENT 1. vasárnap

Jer 33,14-16; 1Tessz 3,12-4,2; Lk 21,25-28. 34-36

Emeljétek fel a fejeteket, mert közel van a ti megváltástok

A Megtestesülés óta van egy emberi arc, amelyen látni lehet Istent…. A Megtestesült Ige a maga emberi szívében ismeri embertestvérei szükségleteit, és azokat kinyilat-koztatja nekünk: Ő a mi imádságunk mintaképe.

Közös családi ima az együtt elkészített adventi koszorú első meggyújtott gyertyájánál.

12.03.

hétfő

Iz 2,1-5; Mt 8,5-11

Jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére

A kereszténység nem egy a vélemények között, és nem üres szavakból áll. A kereszténység maga Krisztus! Egy Személy, ő az Élő! Találkozni Jézussal, szeretni és meg-szerettetni másokkal Őt: íme, ez a keresztény hivatás.

Kritizálás helyett ma a jót kere-sem mindenkiben: dicséret, köszönet, elismerés - pletykálko-dás, megszólás helyett.

12.04.

kedd

Iz 11,1-10; Zs 71; Lk 10,21-24

Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát

Az Atya szeret titeket! Isten ezen megelőző szeretetének elkerülhetetlenül mindenkit arra kell indítania, hogy Krisztushoz, az ember Megváltójához ragaszkodva rálép-jen az igaz megtérés útjára. Ebben az összefüggésben kell átélni és ünnepelni a bűnbánat szentségét.

Átgondolom, van-e harago-som, imádkozom érte és kere-sem a kibékülést vele.

12.05.

szerda

Iz 25,6-10a; Mt 15,29-37

A Seregek Ura bőséges lakomát rendez minden nem-zetnek szent hegyén

Az Egyházban és a legkülönbözőbb életkörülményeitek között legyetek az Atya szeretetének hihető tanúi! Tegyé-tek láthatóvá ezt a szeretetet döntéseitekben és tetteitek-ben, a személyek elfogadásában és szolgálatában, Isten akaratának és parancsainak hűséges elfogadásában.

Meglátogatom nagyszüleimet vagy egy idős ismerőst, segítek nekik (pl. bevásárolni, takarí-tani), beszélgetek velük.

12.06.

csütörtök

Szent Miklós püspök

Iz 26,1-6; Zs 117; Mt 7,21.24-27

Bízzatok az Úrban, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre

Mindegyikünk élete tele van kudarcokkal és szenvedéssel. Olykor olyan problémák elé kerülünk, és olyan kínokat ér-zünk, melyek keményen próbára teszik a lélek és a test te-herbírását. Még a hit is meg tud rendülni. De a tapasztalat arra tanít, hogy az Úr kegyelmével épp a mindennapos fára-dozások érlelik meg az embert és erősítik a jellemet.

Ma betérek egy templomba legalább egy rövid imádságra, szentségimádásra.

12.07.

péntek

Szt. Ambrus püspök

Iz 29,17-24; Mt 9,27-31

Akkor megismerik a tévelygő lelkűek a bölcsességet, és a zúgolódók belátást tanulnak

Jézus fölszólít a szegények szeretetére: éppen sebezhető-ségük miatt különleges figyelmet érdemelnek. Egyre töb-ben lesznek az úgynevezett gazdag országokban, annak ellenére, hogy e világ javai mindenkié! A szegénység min-den formája kihívás a keresztény szeretet számára.

Hogyan tudnék jót tenni a rászorulókkal? Élelmiszer cso-magot készítek a szegények számára.

12.08.

szombat

Szeplőtelen fogantatás

Ter 3,9-15.20; Zs 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38

Az Úr veled van!

Ma Krisztus azt kéri tőletek, hogy fogadjátok be Máriát, a „házatokba”, fogadjátok őt értékeitek közé, hogy megtanul-játok tőle, aki mindezeket a dolgokat megőrizte a szívében, el-elgondolkodva rajtuk, az odahallgatás belső készségét, s az alázatos és nagylelkű magatartást. … Ő az, aki a maga anyai szolgálatával nevel és formál benneteket mindaddig, amíg Krisztus teljesen ki nem alakul bennetek.

Ma a családban közösen imád-kozzuk a rózsafüzért, legalább egy tizedet.

ADVENT 2. vasárnap

Bár 5,1-9; Fil 1,4-6. 8-11; Lk 3,1-6

Építsetek utat a pusztában az Úrnak!

Mélységes analógia van ezért Máriának igenje és az Ámen között, amit minden hívő kimond, amikor magához veszi az Úr testét. Máriának azt kellett elhinnie, hogy akit méhében fogan „a Szentlélek erejéből”, az Istennek a Fia. Az eucha-risztikus Misztériumról nekünk azt kell hinnünk, hogy ugyan-az a Jézus, Isten Fia és Mária Fia, teljes valóságában jelen van a kenyér és a bor színe alatt.

Bűnbánat – felkészülök és elvégzem karácsonyi szentgyó-násom, keresem hibáim jóváté-telének lehetőségét.

12.10.

hétfő

Iz 35,1-10; Zs 84; Lk 5,17-26

Bátorság! Ne féljetek! Nézzétek, eljön Istenetek,

Mária elragadtatott tekintete, mellyel szemléli az éppen megszületett Krisztust, s ahogyan karjába zárta őt, nem annak az elmondhatatlan szeretetnek a mintaképe-e, melynek minden szentáldozásunkat el kellene töltenie?

Milyen aggodalmak, félelmek élnek bennem? Imában az Úrra bízom magam, életem, szeret-teim, gondjaim.

12.11.

kedd

Iz 40,1-11; Zs 95; Mt 18,12-14

Megnyilvánul az Úr dicsősége, és minden ember látni fogja

Ha tudni akarjuk, valóban szeretjük-e Istent, meg kell vizsgálunk, hogy igazán szeretjük-e a felebarátainkat. S ha tudni akarjuk, hogyan szeretjük a felebarátot, meg kell kérdeznünk, hogy valóban szeretjük-e Istent.

Ma egy kevésbé kedvelt osztály-társsal, munkatárssal valami jót cselekszem, (pl. apró meglepe-tést a táskájába csúsztatok).

12.12.

szerda

Iz 40,25-31; Zs 102; Mt 11,28-30

Akik az Úrban bíznak, erejük megújul

A hit tehát fényt derít a halál titkára és nyugalmat áraszt az öregkorban: az többé már nem tétlen várakozás a megsemmisítő eseményre, hanem reményteljes közele-dés egy teljes érettséggel szemlélt és átélt cél felé.

Ma felhívok egy rég látott ro-kont, barátot, érdeklődöm utána, meghallgatom őt, odafi-gyelek rá.

12.13.

csütörtök Szent Lúcia

Iz 41,13-20; Mt 11,11-15

Ne félj hát, magam vagyok a gyámolod

Az öregkor éveit azzal az érzülettel kell végigélni, mellyel az ember teljes bizalommal ráhagyatkozik a gondviselő és ir-galmas Atya isteni kezére; olyan időszak, melyet a lelki élet elmélyítésére – az intenzívebb imádság és a testvérek iránti szeretetteljes odaadás által – találékonyan kell fölhasználni.

Átgondolom mit jelent szá-momra a hitem. Ma tudatosan keresem a szépet és a jót körü-löttem, és hálát adok érte.

12.14.

péntek

Keresztes Szt. János

Iz 48,17-19; Zs 1; Mt 11,16-19

Bárcsak figyeltél volna parancsaimra

Az életörömnek nem mond ellent az örökkévalóság utáni vágy, ami mindenkiben érlelődik, aki komoly lelki életet él. Ezt bizonyítja a szentek élete.

Imádkozom és böjtölök. Hiszem, hogy ezek a tettek hatással van-nak azokra, akik keresik a vissza-térés útját az Atyához.

12.15.

szombat

Sir 48,1-4.9-11; Zs 79; Mt 17,10-13

Illés ismét eljön

Mária szíve csak arra vágyik, hogy támogassa a kereszténye-ket istengyermeki életükben. Mint jóságos anya szüntelenül Krisztushoz vezeti őket, hogy őt követve megtanulják,milyen kapcsolatban kell élniük a mennyei Atyával. Mint a kánai menyegzőn arra buzdítja őket, hogy tegyék, amit Fia mond, tudván, hogy ez az út vezeti el őket az irgalmas Atya házába.

Irány a természet! Közös családi „zarándoklat” egy Mária-szobor-hoz, képhez. (pl. Makkosmáriára, Máriareme-tére)

ADVENT 3. vasárnap

Szof 3,14-18a; Fil 4,4-7; Lk 3,10-18

Emberszerető jóságotokat ismerje meg mindenki

A szegények személyében legalább valamit viszonozhat-tok az Úrnak mindazért, amit nektek, szerencsésebbek-nek ajándékozott. Ugyanakkor alapvető döntésetek is közvetlenül láthatóvá válhat, amikor életeteket határo-zottan Isten és a testvérek felé irányítjátok.

Imádsággal, pihenéssel és családomra való figyelemmel ünneplem a vasárnapot. Ada-kozom a rászorulóknak.

12.17.

hétfő

Ter 49,2. 8-10; Mt 1,1-17

El nem vétetik a fejedelmi pál-ca Júdától, míg el nem jön, aki-nek a népek engedelmesked-nek.

Máriát azért kapjátok ajándékba, hogy segítsen nektek egy új, igazabb, személyesebb kapcsolatra lépni Jézussal. Mária a példájával tanít meg arra titeket, hogyan kell szerető tekintettel nézni arra, aki előbb szeretett titeket.

Bizalommal, türelemmel, fi-gyelmes szeretettel fogadom a hozzám fordulókat.

12.18.

kedd

Jer 23,5-8; Mt 1,18-24

Az Úr a mi igazságunk

A maga közbenjárásával ő tanítványi szívet formál benne-tek, hogy képesek legyetek a Fiú hallgatására, aki kinyi-latkoztatja az Atya hiteles arcát és az ember igazi méltó-ságát.

Nemes szívvel elengedem a tartozásokat a családomban, közösségemben.

12.19.

szerda

Bir 13,2-7. 24-25; Lk 1,5-25

Sámson felnövekedett: az Úr lelke működni kezdett benne

Máriával, az Úr szolgálóleányával együtt fedezzétek föl a rejtett élet örömét és termékenységét.

Időt keresek és találok a csendre, imádságra, hogy az Úr készítse elő bennem az ünnepet.

12.20.

csütörtök

Iz 7,10-14; Lk 1,26-38

Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül

Jászolod előtt, ahol erőtlenül fekszel, szűnjön meg a túl-áradó erőszak minden formája, amely oly sok elmond-hatatlan szenvedés oka, aludjon ki a széthúzás számos tüze, amelyek azzal a veszéllyel fenyegetnek, hogy nyílt összetűzésekké fajulnak el: erősödjék meg a békés megol-dások keresésére irányuló akarat, amelyek tiszteletben tartják a népek s az emberek jogos törekvéseit.

A tavalyinál szerényebben tervezem meg az ünnepi asz-talt. Miről kell lemondanunk? Mi az igazán lényeges?

12.21.

péntek

Én 2,8-14 v. Szof 3,14-18a; Lk 1,39-45

Szerelmesem hangját hallom: jön már ugrálva a hegyeken

Betlehemi Gyermek, a béke prófétája, bátorítsd a párbe-széd és a kiengesztelődés kezdeményezéseit, támogasd a béketörekvéseket, amelyek félénkek, de mégis telve vannak reménységgel, s már a megvalósulás útjára léptek a világban élő oly sok fivérünk és nővérünk békésebb jelenéért és jövőjéért.

Részt veszek ma egy szentmi-sén és/vagy legalább 5-10 percre betérek az Úrhoz egy templomba szentségimádásra.

12.22.

szombat

1Sám 1,24-28; Lk 1,46-56

Magasztalja lelkem az Urat!

Te, aki az igaz béke Fejedelme vagy, segíts, hogy megért-sük, hogy az egyetlen út az építéshez a rossztól való el-borzadás és elfordulás és a békének mindenkori bátor követése. Jószándékú emberek a föld minden nemzeté-ből, jöjjetek bizalommal az Üdvözítő jászolához! Siesse-tek, hogy találkozhassatok azzal, aki azért jön, hogy meg-tanítsa nekünk az igazság, a béke és a szeretet útját!

Megváltoztatom gondolkodá-somat: felhagyok azzal a gon-dolattal, hogy tetteim, életem nincsenek hatással azok életé-re, akik az éhségtől szenvednek.

ADVENT 4. vasárnap

Mik 5,1-4a; Zsid 10,5-10; Lk 1,39-45

Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjon-gott szíve alatt a magzat, és a Szentlélek betöltötte őt

Mária szívében, miután hittel teli igent mondott az isteni hívásra, kezdetét vette a Megváltó megtestesülése. Ha meg akarjuk érteni Karácsony valódi jelentését, Máriára kell tekintenünk, és Őhozzá kell fohászkodnunk. Ő, min-den Anya példaképe, hozzásegít bennünket ahhoz, hogy megértsük isteni Fia születése misztériumának kulcssza-vait, amelyek a következők: alázat, csönd, ámulat, öröm.

Imádkozom az egyedülállókért, özvegyekért, magányosan ünneplőkért: nehézségeikben kapjanak hitet, reményt és bátorítást. Tehetnék-e még valamit konk-rétan értük?

12.24.

hétfő

2Sám 7,1-5. 8b-12. 14a-16; Lk 1,67-79

Áldott az Úr, Izrael Istene, mert meglátogatta és meg-váltotta népét.

Krisztus született értünk, jöjjetek, imádjuk! Hozzád jö-vünk ezen az ünnepi napon, Betlehem édes Gyermeke, aki megszületvén elrejtetted istenségedet, hogy osztozz a mi törékeny emberi természetünkben. A hit világánál felismerünk téged, mint igaz Istent, aki megtestesült értünk. Te vagy az ember egyetlen Megváltója!

Ma türelmesen és örvendezve végzem a dolgomat, készülő-dök, hogy mindenkinek szép ünnepe legyen.

 

 

 

„…azért jöttem a világba,

hogy tanúságot tegyek az igazságról.”

(Jn 18, 37)

Túrmezei Erzsébet

JÉZUS JÖN

Jézus jön. Tán hajnal táján, mikor pirkad már az ég. Szebb, mint az aranyló reggel az ő dicsősége még.

Várva-várom, kész a szívem tárni ajtót és kaput, Kész a lábam nyomdokában Járni, bár nehéz az út.

Jézus jön! Tán délidőben, munkazajban, nap hevén.

Bár találna készenlétben, csendben, hogyha int felém.

Jézus jön! Lehet, hogy este. Sötétlő hegyek felett felragyog, mint fényes csillag, szebb hazába elvezet.

Várva-várom, kész a szívem Tárni ajtót és kaput, Kész a lábam nyomdokában Járni, bár nehéz az út.

Pénteken, november 30-án az esti mise után kb.19 órától gitáros dicsőítő szentségimádást tartunk a Szent Imre teremben. Mindenkit szeretettel várunk!

December 1-én, szombaton délután 15-17 óráig adventre készülő kézműveskedésre hívjuk a testvéreket templomunkba: gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Lehetőség lesz adventi koszorú és egyéb díszek készítésére. Az alkalmat a katolikus gimnázium szervezi, a diákok szeretettel várnak mindenkit!

December 1-én, szombaton18 órától a Gaudeamus kórus ad koncertet templomunkban. Vasárnap, december2-án délután 4 órától pedig a zeneiskola növendékeinek hangversenyét hallgathatjuk. Mindkét koncertre szeretettel várnak mindenkit!

A hét eseményei: m.sz.: miseszándék

Hétfő10h szentmise (ev.:Lk 21,1-4)

(nov.26)

Kedd18.30szentmise (ev.:Lk 21,5-11)

(nov.27.)

Szerda10h szentmise (ev.:Lk 21,12-19)

(nov.28.)

Csütörtök18.30szentmise (ev.: Lk 21,20-28)

(nov.29.)(m.sz. István atyáért, szülőkért, testvérekért, nagyszülőkért)

19h szentségimádás

Péntek17hgyóntatás

(nov.30.)18.30szentmise (ev.:Mt 4,18-22)

(m.sz. a hónapban temetett elhunytakért)

19h dicsőítő szentségimádás (Szent Imre terem)

Szombat8h szentmise (ev.: Lk 21,34-36)(m.sz. Ambrus gyógyulásáért;

(dec.1.)a Szeretetláng imacsoport szándékára, tagjaiért és hozzátartozóikért)

15-17h adventi kézműves

16h keresztelő (Szabó Sebestyén)

l8h koncert –Gaudeamus kórus

21-22hszentségimádás

Vasárnap Advent 1. vasárnapja

(dec.2.)8h szentmise

9.30 szentmise-gyerekmise

10.30keresztelő(Farkas Márk, Vass Dávid)

16h koncert –a zeneiskola növendékei

18hszentmise(gitáros)(ev.:21,25-28.34-36)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Hírlevelet kiadja a veresegyházi Római Katolikus Egyházközség

Cím: 2112 Veresegyház, Szentlélek tér 1-3.

Az egyházközség bankszámlaszáma: 66000011-11058117

Plébános: Molnár Zsolt Plébániai irodavezető: Wirth Beáta Telefon: 20/910-4509Elérhetőszemélyesen munkanapokon 8-13óra között

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. plébánián(kedd kivételével), vagy a 30/261-5521-es telefonszámon.

Irodaügyelete: kedden és csütörtökön Templomlátogatással és a templomi programokkal17-18 óra között a plébániai irodában.kapcsolatban érdeklődni lehet Bulik Erika gondnoknál a 30/613-1875-ös telefonszámon.

A Hírlevél szerkesztője: Wirth Beáta, munkatársa: Bulik Erika

 

Következő TV-műsorok

8 júl.
Hetedhét Magazin
07.08.2020 7:00 pm
9 júl.
VVTV Híradó
07.09.2020 4:00 pm
9 júl.
VVTV Sportmagazin
07.09.2020 4:30 pm
9 júl.
VVTV Kulturális Magazin
07.09.2020 5:00 pm
9 júl.
VVTV Hit Remény Szeretet
07.09.2020 6:00 pm
9 júl.
VVTV Híradó
07.09.2020 7:00 pm - 08.06.2020
9 júl.
VVTV Sportmagazin
07.09.2020 7:30 pm
9 júl.
VVTV Kulturális Magazin
07.09.2020 8:00 pm
9 júl.
VVTV Házunk Tája
07.09.2020 9:00 pm
10 júl.
Futsal mekőzés
07.10.2020 8:00 pm
11 júl.
Váci Egyházmegyei Hiradó
07.11.2020 8:00 pm

Sportesemények

Események nem találhatóak
Állás

Csomagoló munkakörbe versenyképes jövedelemmel keresnek munkatársakat Fótra!

Hirdetések

Professzionális zenekarok hangosításától a házi diszkóig mindenben profik vagyunk!

Állás

Dohányboltba, dunakeszi munkahelyre munkatársat keresünk 8 órás munkaidőre!

Dunakeszi, Veresegyház, Fót Göd városok hírei és hirdetései!

Dunakeszi Járás hírportálja!

Pest megye 5. számú egyéni választókörzet városainak tudósítója!

Keszi Channel: hírek, hirdetések Kábeltelevízión és interneten!

2120. Dunakeszi Fő út 70.
Postacím: 2122. Dunakeszi Pf. 7.


Fax: +36 (27) 392 193
Tel.: +36 (20) 222 9990

© 2018 Keszi Channel

Search